പരീക്ഷയിൽ വിജയം ലഭിക്കാൻ

മാതാവെ ഈ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി രാവിലെ 8.30 മുതൽ 11.15 വരെ നടക്കുന്ന പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്ത് വിജയിക്കുവാനും” സാക്ഷിയാകുവാനുമുള്ള അനുഗ്രഹം ഈശോയോട് വാങ്ങി തരണമെ ആമെൻ