കൊരട്ടിപള്ളിയിലെ മൃതസംസ്കാര വാര്‍ത്തയുടെ സത്യാവസ്ഥ എന്ത്

You may also like

Live Stream
Posted 1 year ago by Lijo Varghese
612 views
കൊരട്ടിമുത്തിയുടെഅത്ഭുതരൂപം പള്ളിയകത്തുനിന്നു രൂപപുരയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകുന്നു
Posted 3 years ago by Lijo Varghese
കൊരട്ടിമുത്തിയുടെഅത്ഭുതരൂപം പള്ളിയകത്തുനിന്നു രൂപപുരയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകുന്നു
55 views
aradhanalayagalilude koratty muthy documentary – ആരാധനാലയങ്ങളിലൂടെ – ഭാഗം – 02 കൊരട്ടി പള്ളി
Posted 3 years ago by Lijo Varghese
aradhanalayagalilude koratty muthy documentary - ആരാധനാലയങ്ങളിലൂടെ - [...]
22 views
Holy Mass – St Mary’s Forane Church, Koratty
Posted 3 years ago by Lijo Varghese
Holy Mass - St Mary's Forane Church, Koratty
27 views
Koratty Muthy Thirunal 2008
Posted 3 years ago by Lijo Varghese
Recording of Koratty Muthy Thirunal 2008 Live Streaming
18 views
Koratty Muthy Documentary
Posted 3 years ago by Lijo Varghese
Koratty Muthy Documentary
19 views