കൊരട്ടിമുത്തിയുടെഅത്ഭുതരൂപം പള്ളിയകത്തുനിന്നു രൂപപുരയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകുന്നു

Posted 3 years ago by Lijo Varghese
60 views

കൊരട്ടിമുത്തിയുടെഅത്ഭുതരൂപം പള്ളിയകത്തുനിന്നു രൂപപുരയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകുന്നു

You may also like

Holy Mass – St Mary’s Forane Church, Koratty
Posted 3 years ago by Lijo Varghese
Holy Mass - St Mary's Forane Church, Koratty
34 views
Koratty Muthy Thirunal 2008
Posted 3 years ago by Lijo Varghese
Recording of Koratty Muthy Thirunal 2008 Live Streaming
18 views
Koratty Muthy Documentary
Posted 3 years ago by Lijo Varghese
Koratty Muthy Documentary
22 views