കൊരട്ടിമുത്തിയുടെഅത്ഭുതരൂപം പള്ളിയകത്തുനിന്നു രൂപപുരയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകുന്നു

Posted 4 years ago by Lijo Varghese
79 views

കൊരട്ടിമുത്തിയുടെഅത്ഭുതരൂപം പള്ളിയകത്തുനിന്നു രൂപപുരയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകുന്നു

You may also like

Holy Mass – St Mary’s Forane Church, Koratty
Posted 4 years ago by Lijo Varghese
Holy Mass - St Mary's Forane Church, Koratty
47 views
Koratty Muthy Thirunal 2008
Posted 4 years ago by Lijo Varghese
Recording of Koratty Muthy Thirunal 2008 Live Streaming
19 views
Koratty Muthy Documentary
Posted 4 years ago by Lijo Varghese
Koratty Muthy Documentary
27 views